Informace z Ozvučné desky – 11. září 2015

Vážení kolegové, Jak jsme vás  již v létě informovali, vznikl v červnu tohoto roku nový poradní orgán vedení města Brněnská ozvučná deska“ (BOD). Po prvním seznamovacím setkání 29.6. se 11. září uskutečnilo první pracovní jednání BOD. Jednání se zúčastnili představitelé společností zapojených v ABRAST Tomáš Kaláb, Jaroslav Dokoupil a Karel Tuza, kteří jsou stálými členy BOD. Na programu byly dva body. Zřízení útvaru městského architekta (ÚMA) Plán udržitelné městské mobility   Pro nás jako představitele firem zabývajících se přípravou a realizací investiční výstavby byl náš zájem soustředěn zejména na diskusi o budoucím pracovišti městského architekta. Nové pracoviště by mělo podle zadání Rady města Brna být nositelem činností ve vlastní působnosti samosprávy, zatímco OÚPR by nadále zůstal úřadem územního plánování v přenesené působnosti státní správy vyplývající ze stavebního zákona. ÚMA by měl zajišťovat zejména: Podklady pro stanoviska samosprávy v oblasti územního plánování, vytvářet podklady pro územně plánovací činnost, organizovat urbanistické a architektonické soutěže. Pečovat o veřejný prostor, vytvářet metodiku a podklady pro jeho zvýšení jeho kvality Rozvíjet komunikaci s veřejností, investory a orgány samosprávy ve věcech rozvoje města Současně by měl úzce spolupracovat s kanceláří strategie města a zajišťovat Správu prostorových dat o území (GIS). Diskuse na ozvučné desce se soustředila zejména na otázky organizačního začlenění a míře nezávislosti ÚMA na změnách politické reprezentace města a na jeho schopnosti být v budoucnu také zpracovatelem Územního plánu města. Zatímco v otázce zpracovávání Územního plánu převládl názor, že bude výhodnější zadávat zpracování ÚPD externím společnostem a na ÚMA bude pouze malá projektová kapacita zajišťující zpracovávání změn ÚP a některých územních podkladů, v otázce organizačního začlenění se diskutovali dvě varianty: Začlenění ÚMA do struktury Magistrátu jako jeden z odborů Vybudování ÚMA jako samostatné...

Zápis ze schůzky s náměstkem Anderem – 8. 7. 2015

Martin Ander – náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj Tomáš Kaláb, Jaroslav Dokoupil, Marek Vinter. V úvodu jednání předali zástupci dokumenty zpracované ABRAST – Analýzu možného souběžného pořizování ZUR a ÚPmB (JUDr. Plos) a Hlavní okruhy k řešení z pohledu architektů a stavitelů v Brně (Desatero) jako podklad pro jednání. Předmětem jednání byly následující tématické okruhy.: Informace o postupu města v oblasti ÚP po zrušení Aktualizace. Zástupci ABRASt vyjádřili nespokojenost s informování investorské sféry i veřejnosti obecně o postupu města. MA po diskusi slíbil zpracovat ucelenou informaci, kterou budeme dále distribuovat našim členům. V současnosti připravované soubory změn platného ÚP, které mají nahradit zrušenou Aktualizaci, ovšem neřeší jeho nedostatky a nevedou ke zlepšení podmínek pro investování ve městě. ABRASt považuje proto za důležité co nejrychleji zahájit práce na přípravě nového ÚPmB, nejlépe ještě před dokončením ZUR JMK. MA informoval o vzniku společné pracovní skupiny JMK a Brna, která bude koordinovat postup obou stran při pořizování jejich územně plánovacích dokumentů. MA informoval o cílech a programu Brněnské ozvučené desky BOD). ABRASt je v tomto novém diskusním formátu zastoupen několika členy a vidí zde prostor pro prosazování zájmů svých členů. Nejbližšími tématy BOD bude 11.9. diskuse o struktuře pracoviště Hlavního architekta a prezentace stávající strategie města Brna. Podklady pro jednání BOD připravuje Pracovní skupina pro tvorbu města, vedená primátorem Petrem Vokřálem. Na závěr setkání se obě strany shodli na účelnosti pravidelného setkávání, další předpokládáme v měsíci srpnu.   Za správní radu ABRASt TK, JD,...

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje

Dne 22. 6. 2015 zaslal předseda Tomáš Kaláb jménem Asociace brněnských architektů a stavitelů připomínky k návrhů Plánu dílčího povodí Dyje, které se týkají záplavových oblastí v Brně.   Jedná se zejména o tři poznámky k řešení záplavových území v oblasti Svratky a Svitavy v Brně:   možnost stavět podsklepené budovy (resp. alespoň podzemní garáže) s dostatečným technickým zajištěním proti záplavám možnost stavět nevyvýšená přízemní podlaží individuální posuzování jednotlivých staveb s přihlédnutím je konkrétnímu povodňovému riziku   Kompletní...

Město zakládá Brněnskou ozvučnou desku

Po vzoru pražské Metropolitní ozvučné desky vzniká v Brně nový poradní orgán primátor, který by měl pomáhat s rozvojem města. Na úvodní schůzku bylo přizváno 46 brněnských osobností z různých oblastí – investoři, architekti a urbanisté, zástupci města, osobnosti kultury či významní podnikatelé. Na pravidelné bázi by se tato skupina měla setkávat a řešit s městem témata týkající se rozvoje Brna. Máme radost, že už po čtyřech měsících fungování jsme se vůči městu dokázali natolik etablovat, že nás do tohoto poradního orgánu přizvali. Účastníkem za ABRAST je předseda správní rady Tomáš Kaláb. Mimo to se Brněnské ozvučné desky bude účastnit i architekt Jaroslav Dokoupil, další člen správní rady Asociace. Věříme, že odborná diskuze pomůže fungování města a budeme se snažit, aby naše role v Asociaci byla co nejvíce aktivní. Prohlédněte si zvací dopis na úvodní setkání včetně seznamu všech...

Cíle ABRAST prezentujeme dalším organizacím

V rámci spolupráce napříč trhem prezentujeme naše vize a cíle i dalším oborovým asociacím a společenstvím. V nejbližších dnech tak dojde k představení ABRASTu a našich aktivit také v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitosti (ARTN) a také ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji (SPS v JMK). Věříme, že dobře nastavené vztahy napříč trhem a příbuznými obory nám výrazně pomůže v realizaci našich...